Reklamačný poriadok

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, a predpisov vydaných na  jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi v apartmánoch Flexi Homne, sú poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvykle, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia  v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkovateľ je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia okolnosti reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť dobu 30 kalendárnych dní.

Článok 4

CHYBY ODSTRANITEĽNÉ – ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č.125/1995 Z.z.

Článok 5

CHYBY NEODSTRANITEĽNÉ – ubytovacie služby

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v apartmáne ako porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak prevádzka nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a apartmán bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatý, má zákazník právo na:

-    primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

-   zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí

 

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

 Článok 6

Uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť prevádzkovateľovi prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom  01.01.2020

Podľa zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. predtým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Povinnosť zrozumiteľne a jasne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Rovnako je potrebné, aby predávajúci poskytol spotrebiteľom informáciu o tom, že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/ 

Košice,  01.01.2020

 

VOP | GDPR | REKLAMACNY PORIADOK

Hrdo podporované mentoringovou spoločnosťou Eggresh