VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, STORNO PODMIENKY A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Preambula

Všeobecné obchodné podmienky, Storno podmienky a Prevádzkový poriadok (ďalej spoločne aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) ubytovacích zariadení pod značkou Flexi Home (ďalej ako „ubytovacie zariadenie“) sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva. Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať ich ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmito VOP riadne oboznámiť, na ich neznalosť sa nebude brať zreteľ. VOP sú zverejnené a prístupné hosťom na webovej stránke ubytovacieho zariadenia www.flexihome.sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je vytvoriť právny rámec a upraviť práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb a s nimi spojených ďalších služieb (ďalej spoločne aj ako „služby“). Služby poskytované ubytovacím zariadením sú uvedené v platnom cenníku ubytovacieho zariadenia. VOP sa riadia ustanoveniami podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak ďalej nie je uvedené inak
 2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, na základe ktorej poskytuje ubytovateľ svojim klientom služby v ubytovacom zariadení a klient uhrádza ubytovateľovi za poskytnuté služby odmenu vo výške stanovenej podľa platného cenníka ubytovacieho zariadenia (ďalej ako „zmluva“).
 3. Zmluvnými stranami sú ubytovateľ a klient, resp. hosť.
 4. Ubytovateľom je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia – Flexi Tower s. r. o., so sídlom Národná trieda 210/60 040 01 Košice, IČO: 52845532, IČ DPH: nie je platca DPH, konajúci: Ing. Tomáš Gešovský, konateľ, telefonický kontakt: +421 915 874 598, e-mail: info@flexihome.sk (ďalej ako „ubytovateľ“). V mene ubytovateľa koná jeho štatutárny orgán, prípadne iná ním poverená osoba.
 5. Klientom, resp. hosťom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednala a užíva objednané služby u ubytovateľa ako aj osoba, ktorá na základe objednávky objednávateľa tieto služby užíva. Klientom je aj tretia osoba, ktorá objednala služby u ubytovateľa, ale neužíva objednané služby ubytovacieho zariadenia, pričom tento zodpovedá spolu s ubytovanými hosťami spoločne a nerozdielne za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
 6. Ak zmluvu uzatvára fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania – je klientom spotrebiteľ. Na spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len „zmluva uzatvorená na diaľku“), sa vzťahujú osobitné ustanovenia Článku V týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ iné články Všeobecných obchodných podmienok neustanovujú priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľov.
 7. Ubytovateľ poskytuje služby v objednanom termíne pre jednu alebo viac osôb podľa konkrétnej objednávky.
 8. Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Prevádzkové pokyny ako zmluvnú podmienku ubytovania a zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa ubytovateľom.

 

Článok II

Uzatvorenie zmluvy

 1. Vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára alebo priamej rezervácie cez rezervačný systém elipse na www.flexihome.sk slúži na vykonanie právoplatnej rezervácie, kde však môže majiteľ záujemcu vyzvať do 1 hodiny po vykonaní rezervácie ku zrušeniu bez udania dôvodu.

 

 1. Zmluva medzi klientom a ubytovateľom vzniká na základe potvrdenia objednávky klienta o poskytnutí služieb ubytovateľom alebo na základne uplynutia hodinovej lehoty. V potvrdení objednávky ubytovateľ uvedie presný termín ubytovania, počet hostí, služby, ktoré si klient objednáva, celkovú cenu za služby a platobné podmienky.
 2. Klient objednáva u ubytovateľa služby osobne, telefonicky, cez rezervačný systém alebo ubytovací portál.
 3. Uzatvorením zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klient má povinnosť zaplatiť ubytovateľovi za služby dohodnutú cenu, ako aj nahradiť prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využitím týchto služieb.

 

 

Článok III

Platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť ubytovateľovi za objednané služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré ubytovateľ poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 2. Pokiaľ nebola medzi zmluvnými stranami dohodnutá cena objednaných služieb, je klient povinný zaplatiť za poskytnuté služby cenu uvedenú v cenníku ubytovacieho zariadenia za jednotlivé služby, ktorý je platný v čase poskytovania služieb.
 3. Ceny za služby uvedené v online cenníku ubytovacieho zariadenia sú konečné a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 4. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od klienta po potvrdení objednávky klienta cenu za objednané služby vo forme zálohovej platby až do 100% z ceny klientom objednaných služieb v závislosti od termínu objednaného ubytovania.
 5. V prípade, že klient neuhradí prvú zálohovú platbu v lehote uvedenej v potvrdzovacej správe s pokynmi ku platbe, má sa za to, že klient nemá záujem na poskytnutí objednaných služieb zo strany ubytovateľa, čím sa táto zmluva ruší od počiatku. V prípade, že klient neuhradí ďalšie dohodnuté zálohové platby, príp. len niektorú z nich ani na výzvu ubytovateľa, je ubytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V takom prípade je ubytovateľ oprávnený fakturovať si storno poplatok vo výške storno podmienok podľa Článku IV bod 4. týchto VOP.
 6. Ak klient skráti dobu ubytovania, ubytovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu.
 7. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu ubytovateľa započítať proti pohľadávke ubytovateľa voči klientovi akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči ubytovateľovi.

 

 

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky

 1. Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril s ubytovateľom zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov ubytovacieho zariadenia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSnD“), nie je Klient – spotrebiteľ oprávnený od tejto bezdôvodne odstúpiť, ak predmetom zmluvy je poskytovanie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, alebo služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ust. § 7 ods. 6 písm. k) ZoOSnD).
 2. Klient - spotrebiteľ má právo v zmysle §7 ZoOSnD odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb v termíne do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky klienta ubytovateľom pri rezervácii vykonanej aspoň 30dní pred nástupom na pobyt. Odstúpenie od zmluvy v takomto prípade je bezplatné.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy klientom, klientom – spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahuje bod 1. tohto článku VOP alebo klientom spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahuje bod 2. tohto článku VOP po uplynutí 14 dňovej lehoty, má ubytovateľ právo uplatniť si storno poplatky v zmysle nižšie uvedených storno podmienok.
 4. V prípade zrušenia zmluvy (odstúpenia od zmluvy) klientom sa uplatnia nasledovné storno podmienky:
 5. a) ak klient zruší zmluvu 30 a viac dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok vo výške 20 % (dvadsať percent) z celkovej ceny objednaných služieb
 6. b) ak klient zruší zmluvu 7 - 29 dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok vo výške 50 % (päťdesiat percent) z celkovej ceny objednaných služieb
 7. c) ak klient zruší zmluvu 7 a menej dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 100 % (sto percent) z celkovej ceny objednaných služieb.
 8. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
 9. a) sa klient sa dostal do omeškania s úhradou vopred dohodnutej zálohovej platby, pričom ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia tohto záväzku klientom,
 10. b) sa vyskytli okolnosti, za ktoré ubytovateľ nezodpovedá (napr. vyššia moc), a pre ktoré sa stalo splnenie zmluvy nemožným,
 11. c) služby boli rezervované s uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
 12. d) klient poruší a/alebo porušuje ustanovenia týchto VOP; V týchto prípadoch nevzniká klientovi žiaden nárok na náhradu škody.

 

VOP sú platné od 01.01.2020

 

VOP | GDPR | REKLAMACNY PORIADOK

Hrdo podporované mentoringovou spoločnosťou Eggresh